Oblasti právnej pomoci


Obchodné právo
Ponúkame pre váš business zabezpečenie všetkých právnych potrieb, ktoré su rozhodujúce pre efektívne fungovanie vašej podnikateľskej činnosti. Od zabezpečenia zápisov spoločností a ich zmien do obchodného registra až po komplexné zabezpečenie a spracovanie zložitejších právnych služieb ako kúpa podniku, alebo jeho časti, akvizície, splynutia či rozdelenia obchodných spoločností, konkurz a reštrukturalizácia ako aj iné právne inštitúty, ktoré sú obsahom poskytovaných právnych služieb. Podstatnou agendou našej advokátskej kancelárie je spracovávanie obchodných zmlúv. Ako moderná advokátska kancelária disponujeme elektronickým podpisom a realizujeme vykonávanie právnych úkonov v elektronickej forme. Právny servis pre zahraničných klientom je pre nás samozrejmosťou. Ak potrebujete právny servis, ktorý sa týka vašej podnikateľskej činnosti kontaktujte nás.
Občianske právo
Základom súkromného práva je občianske právo. Akýkoľvek právny akt, ktorý zaväzuje určitú osobu niečo dať, konať, alebo strpieť má korene v občianskom práve. Dokonalá znalosť základných inštitútov Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov je podmienkou poskytovania kvalitných právnych služieb. Naša kancelária venuje občianskemu právu mimoriadnu pozornosť, nakoľko sa jedná o jedno zo základných právnych odvetví vôbec. Predávate záhradu, dom alebo byt ? Chcete spísať závet, alebo ste účastníkom dedičského konania ? Spôsobil vám niekto škodu, alebo ujmu na zdraví ? Chcete niečo darovať, alebo uzavrieť inú zmluvu? Ak potrebujete vyriešiť tieto, alebo iné právne záležitosti, kontaktujte nás.
Trestné právo
Jednou z najviac zodpovedných oblastí poskytovania právnych služieb je oblasť trestného práva. Zodpovednosť, skúsenosť a dokonalá znalosť trestného práva a procesu je to, čo ponúka naša advokátska kancelária. Spoločník a zakladateľ našej advokátskej kancelárie JUDr. Igor Müller pôsobil niekoľko rokov v pozícii okresného prokurátora, a tieto neoceniteľné skúsenosti pomáhajú našej kancelárii zastupovať záujmy našich klientov v oblasti trestného práva. Či už ste v pozícii obvineného, poškodeného, alebo sa vás trestné konanie týka iným spôsobom, nenechávajte nič na náhodu.


Rodinné právo
Základom plnohodnotného života je spokojná rodina. Táto oblasť spoločenského života je taktiež regulovaná právnymi normami. Aj keď vo väčšine prípadov ide o veľmi citlivú oblasť nášho života, svoje záujmy v tejto oblasti netreba zanedbávať. Citlivý, diskrétny a profesionálny prístup našich zamestnancov vám pomôže vyriešiť rozmanité problémy v oblasti rodinného práva.
Právo informač. technológii
Nové moderné informačné technológie sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. My tieto technológie rešpektujeme a snažíme sa im porozumieť v súvislosti s právom. Zmluvy v oblasti dodania softvéru, právo duševného vlastníctva, dohody o mlčanlivosti a mnohé ďalšie inštitúty, ktoré súvisia s informačnými technológiami boli a sú predmetom poskytovania právnych služieb našou kanceláriou.
Pracovné právo
Úspech v pracovnej oblasti okrem iného závisí na rešpektovaní pravidiel stanovených zákonom a to či už ste v pozícii zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Pracovné právo taktiež úzko súvisí s právom sociálneho zabezpečenia, pričom tieto vzťahy nemusia byť na prvý pohľad pre laika celkom zrozumiteľné. Naše služby sa netýkajú len pracovnoprávnych sporov, ale taktiež vo svojej praxi venujeme pozornosť vnútropodnikovým normám v oblasti pracovného práva, pracovným zmluvám ako aj ďalším inštitútom tohto právneho odvetvia.